ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7“ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย” นายสุชาติ  สาดอ่ำภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (งานใบตองและแกะสลัก) ครูสุชาติ สาดอ่ำ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2524 เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญงานใบตองและงานแกะสลัก สร้างสรรค์งานด้วยฝีมือที่ปราณีต งดงาม มีความโดเด่นในรูปทรงและการออกปบบ โดยเฉพาะงานบายศรีพญานาค บายศรีปากชาม เป็นผู้มีความตั้งใจ อุทิศเวลาให้กับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นสืบสานภูมิปัญญาไว้มิให้สูญหาย ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนและชุมชนการที่ครูสุชาติ สาดอ่ำ ได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (งานใบตองและแกะสลัก) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2554องค์ความรู้ครูสุชาติ มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เรท่องการทำบายศรี การจัดดอกไม้สด พานพุ่ม แกะสลัก ผัก ผลไม้สด โดยนำภูมิปัญญาคั้งเดิมมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะโดดเด่น ดังนี้

  • ออกแบบบายศรี โดยเน้นสัดส่วนรูปทรงของบายศรี การใช้สี ต้องไม่เกิน 3 สี เพื่อให้เกิดจุดเด่นโดยช่วงล่างใช้สีเข้ม ช่วงกลางจะใช้สีขาวเพราะเป็นจุดนำสายตา ส่วนยอดบนสุดจะใช้สีอ่อน
  • งานที่สร้างสรรค์แต่ละชิ้นต้องคิดรูปแบบ แล้วจึงออกแบบรูปทรง คำนวณสัดส่วน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นติชม มองเห็นมิติที่เป็นธรรมชาติ ผลงานจะมีหลากหลายชนิดเปลี่ยนไปทุกปี ได้แก่ บายศรีเทพ บายศรีพญานาค บายศรีปากชาม เผยแพร่ไปยังประเทศศรีลังกา อินเดีย สิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น
  • ศึกษา ทดลองหาวิธีเก็บรักษาใบตองให้มีคุณภาพเหมาะกับการใช้งาน โดยจะต้องไม่ใช้ผ้าเช็ดใบตองก่อนนำมาใช้ แต่จะใช้น้ำมันมะกอกผสมน้ำ แล้วใช้ฟองน้ำเช็ดใบตอง จะทำให้ใบตองมีความเงาและมีสีเขียวอยู่ได้นาน
  • ประยุกต์งานใบตองสด โดยใช้ผ้าที่เหมาะสม เช่น ผ้าออกแกนซ่ามาประดิษฐ์เครืองพานพุ่มสักการะพานพุ่ม พานเทียนแพ บายศรีแบบต่าง ๆคลุมไตร ตาลปัตร ฯลฯ

การถ่ายทอดความรู้ครูสุชาติ ได้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ตลอดจนชุมชน ดังนี้การศึกษาในระบบ : ถ่ายทอดความรู้แกนักเรียนโรงเรียนบางระกำ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โรงเรียนล้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมจักร โรงเรียนเทศบาลวัดท่ามะปรางการศึกษานอกระบบ : สอนกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านกร่าง กลุ่มแม่บ้านตำบลจอมทองและกลุ่มแม่บ้านจังหวัดนครสวรรค์การศึกษาตามอัธยาศัย : ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สน ผ่านทางวารสารสินไทย วารสารโรเรียนบ้านกร่าง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดแสดงผลงาน ในงานแสดงสินค้า OTOPวีธีการถ่ายทอดความรู้ครูสุชาติ มีวิธีการถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการปฎิบัติและทักษะ ดังนี้

  1. แบ่งกลุ่มผู้เรียน  กลุ่มละ 3-4 คน จะแบ่งกลุ่มคละกันระหว่างผู้เรียนที่เรียนเก่ง และไม่เก่งเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความสามัคคีร่วมกัน
  2. อธิบายและสาธิต เทคนิควิธีเช็คใบตอง การฉีกใบตอง การพับใบตอง เย็บกลีบ การพับกลีบแบบต่าๆ เช่น แบบฟันปลา แบบกลีบกุหลาบแย้ม กลีบผีเสื้อ หัวนก เล็กครุฑ กลีบพัด
  3. ฝึกให้เย็บขอบตกแต่งด้วยกล้วยไม้ วิธีใช้ใบตองอ่อน – แก่ เป็นการไล่สีให้มองแล้วมีมิติ กรใช้ผักผลไม้เสริม ตลอดจนเอาชิ้นงานมาเป็นตัวอย่างให้ดู แฃะให้เด็กฝึกปฎิบัติ
  4. ประเมินผลโดยเปรียบเทียบชิ้นงาน พร้อมให้คำแนะนำเชิงบวก (จะไม่ติติงในทางลบหรือจุดเด่น จุดด้อย เพราะผู้เรียนจะเกิดอคติต่อกัน)

ที่มา :หนังสือภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, http://www.sinkaonline.com/items_postview.php?key=1340089090 , http://www.learners.in.th/blogs/posts/525070 , http://baitong01.siam2web.com/?cid=1113756

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.