ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 6“ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย” นายสันติ  อภัยราช ภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม (วรรณกรรมท้องถิ่น)ครูสันติ อภัยราช เกิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๙๐ ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น  ได้เริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานที่มีคุณค่าต่อการศึกษาจำนวนมาก  โดยศึกษาค้นคว้า เขียนและรวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น เรื่องทุ่งมหาราช    นครชุม       เมืองไตรตรึงษ์ กับประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   งานวิจัยเรื่องการแสดงพื้นบ้านของชุมชนโบราณกำแพงเพชร    จัดทำหลักสูตร  เอกสารประกอบการเรียนรู้พัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สำหรับการนำไปศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง     ให้เป็นมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมและมีคุณค่าต่อวงวรรณกรรม ให้กับเยาวชนไทยได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปอ้างอิง  ผ่านสื่อหลายรูปแบบ ในระบบอินเทอร์เน็ต ทางวีดิโอกูเกิลมากกว่า ๔๐๐ เรื่อง ด้วยความเสียสละ และมุ่งมั่นให้ผู้เรียน ชุมชน และผู้สนใจได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์และสืบสานภาษาและวรรณกรรมของชาติและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปการที่ครูสันติ อภัยราช ได้นำความรู้ด้านภาษาและวรรรณกรรม (วรรณกรรมท้องถิ่น) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคมจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่  ๖ ด้านภาษาและวรรณกรรม ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒องค์ความรู้ครูสันติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี ดังนี้

  • เขียนบทคำบรรยายในการแสดงแสง เสียง ประกอบจินตนาการและกำกับการแสดงในงานประเพณีนบพระเล่นเพลงตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๕๒ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เรื่องธรรมนาคร สถิตาภรณ์ กำแพงเพชร   ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดกำแพงเพชร
  • ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยเรื่องกับวรรณกรรมท้องถิ่นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเมืองกำแพงเพชรมากกว่า ๓๐ เรื่อง อาทิ เรื่องทุ่งมหาราช เรื่องนครชุม เรื่องอำเภอไทรงาม เรื่องอำเภอคลองขลุง เรื่องเมืองไตรตรึงษ์ กับประวัติศาสตร์กำแพงเพชร งานวิจัยเรื่องการแสดงพื้นบ้านของชุมชนโบราณกำแพงเพชร เอกสารเหล่านี้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และแนวทางการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นแก่สถาบันต่างๆ
    • งานโทรทัศน์วัฒนธรรม ทำหน้าที่ เขียนบทโทรทัศน์ กำกับบท เผยแพร่ทางเคเบิ้ลท้องถิ่น ทั่วประเทศ ความยาว ๑๕-๓๐ นาที เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

-พระมหากษัตริย์กับเมืองกำแพงเพชร (๑๖ ตอน)- แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญากำแพงเพชร (  ๕๐   ตอน)- วัดโบราณในจังหวัดกำแพงเพชร (๖๖ ตอน)- คหกรรมศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชร (๕๔ ตอน)- การแสดงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร (๒๕ ตอน)- วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดกำแพงเพชร (๘๐ ตอน)- พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร ( ๕ ตอน)- บุคคลดีเด่นเมืองกำแพงเพชร  (๗ ตอน)- การแสดง แสงเสียง (๑๕ตอน)- การแสดงของนักเรียน  (๑๔ ตอน)การถ่ายทอดความรู้ครูสันติ ถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น มานานกว่า ๓๐ ปี โดยไม่ปิดบังความรู้ และผู้เรียนทุกคน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ดังนี้

การศึกษาในระบบ : ได้จัดทำหลักสูตรในรายวิชาภาษาไทย และเป็นครูผู้สอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร และสถาบันต่างๆ จำนวนมาก
การศึกษานอกระบบ : ถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนจัดปีละ ๖ ครั้งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการครั้งละ ๑๕๐-๓๐๐ คน-       จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนและอ่านกาพย์ กลอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-       จัดอบรมให้ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชน โดยใช้สถานที่จริง
การศึกษาตามอัธยาศัย -  เผยแพร่วรรณกรรมผ่านสื่อช่องทาง  ได้แก่-       เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดแสดงแสง เสียง ประกอบจินตนาการในงานประเพณีนบพระเล่นเพลง-       ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เอกสารตำราวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ ๔๐๐ เรื่อง มีผู้เข้าไปศึกษาเยี่ยมชมได้ทั่วโลก ในระบบวิดิโอกูเกิล (http://video.google.com) เวปไซด์http://www.sunti-apairach.com/book/ และ  http://www.sunti-apairach.com/

วิธีการถ่ายทอดความรู้ครูสันติ ได้ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้หลากหลายแนวทางดังนี้-        การบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลากรในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศในด้านภาษาและวรรณกรรม-        จัดทำวิดีทัศน์ ซีดี ดีวิดี เผยแพร่แก่ผู้สนใจ-        จัดทำตำรา  เอกสารให้ความรู้เป็นคู่มือในการถ่ายทอดประสบการณ์-        จัดทำเวปไซด์  http://www.sunti-apairach.com/book/ โดยนำหนังสือที่เรียบเรียงด้วยตนเองประมาณ ๑๐๐ เล่ม สามารถอ่านและเรียนรู้ได้ในระบบอินเตอร์เน็ต-        จัดทำเวปไซด์  http://www.sunti-apairach.com/  โดยนำรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมและบทมาไว้ด้วยกัน จำนวนหลายร้อยเรื่อง สามารถเปิดดูได้และมีบทประกอบทางอินเตอร์เน็ตการที่ครูสันติ อภัยราช เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม (วรรณกรรมท้องถิ่น) เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน   จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย  เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๔๕ที่มา :หนังสือภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,http://kanchanapisek.or.th/oncc-cgi/text.cgi?no=11449

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.