องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัดชื่อโครงการวิจัย [ภาษาไทย]:

คุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพบัญชี ที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

 

ชื่อโครงการวิจัย [ภาษาอังกฤษ]:

-

 

นักวิจัย:

ศศิธร สันกลกิจ,
สาโรช พรนิมิต,
สวัสดิ์ หากิน

 

เขตพื้นที่ :
ปีงบประมาณ: 2554
ประเภทงบประมาณ: งบผลประโยชน์-ปี-2554

Item Detail:

No. Item Status Note
1. ไม่ระบุ คลังความรู้ชุมชน  

 

คำสำคัญ :

 

สาระสังเขป :

บทคัดย่อ

 

Abstract