องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด


alt

ชื่อโครงการวิจัย [ภาษาไทย]:

สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

 

ชื่อโครงการวิจัย [ภาษาอังกฤษ]:

-

 

นักวิจัย:

พิชญากร หล้าปา,
รัตนา อุปละ

 

เขตพื้นที่ : เชียงราย
ปีงบประมาณ: 2553
ประเภทงบประมาณ: งบผลประโยชน์

Item Detail:

No. Item Status Note
1. งผป/53-02-02-023 คลังความรู้ชุมชน

010000182

 

สาระสังเขป :

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการในการพัฒนางานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ซึ่งผลของการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตามความต้องการ และปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่เชียงราย ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามสำรวจสภาพปัญหาในการปฎิบัติงานและความต้องการ ในการพัฒนางานสารบรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่เชียงราย ในการจัดทำหนังสือราชการ การรับหนังสือราชการ การส่งหนังสือราชการ การจัดเก็บหนังสือราชการ การยืมหนังสือราชการ การทำลายหนังสือราชการ รวมถึงการให้และการรับบริการจากผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณบุคลากร/นักศึกษา ที่ใช้บริการงานสารบรรณของคณะ กอง และเขตพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ซึ่งใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าคะแนน เฉลี่ย และค่า t-test ซึ่งผลการวิเคราะห์ ทำให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานสารบรรณ ของผู้ปฎิบัติงานสารบรรณ และทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอันจะทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานสารบรรณ และทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอันจะทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ให้ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ มีส่วนร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนางานสารบรรณ สามารถพัฒนาผู้ปฎิบัติงานด้านสารบรรณ ให้มีศักยดภาพเพิ่มขึ้นและตอบสนองความต้องการการพัฒนาของบุคลากรภายในและภายนอกที่มารับบริการจากงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่เชียงราย