องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด


ชื่องานวิจัย ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
หมวดหมู่ การตลาด
รูปภาพ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปีพิมพ์ 2551
ภาษา ไทย
ดาว์นโหลดงานวิจัย
ชื่อหน่วยงานหลัก เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่
รายละเอียดงานวิจัย  
ชื่อนักวิจัย 1 สุชาดา เลิศคำฟู
ชื่อนักวิจัย 2 ชัชฎาพร ปุกแก้ว
ชื่อนักวิจัย 3 หฤทัย อาษากิจ
ชื่อนักวิจัย 4 วนัสสุดา คำพุฒ
ปีงบประมาณ 2550
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของงานห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ เพื่อสามารถนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้บริการด้านงานห้องสมุดให้ดียิ่ง ขึ้นต่อไป


โดยทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2549 จำกัดเฉพาะนักศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี ทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Random Sampling) จำนวน 200 ราย ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) ในช่วงเดือน เมษายน – กันยายน 2549


ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายอายุระหว่าง 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.0 ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.0 และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.0 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.5 คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.0 คณะวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.0 และคณะวิชาอื่นๆ รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ศึกษาในภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นร้อยละ 69.0 และภาคนอกเวลา คิดเป็นร้อยละ 31.0


ความพึงพอใจในบริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้แก่ สถานที่ตั้งของห้องสมุดหาง่าย และสะดวกในการเข้า ออก และห้องสมุดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.02 – 3.46 ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและรวดเร็ว มีการจัดบอร์ดและประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือที่เข้ามาใหม่ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อ เป็นหน่วยงานที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในข้อมูลทุกประเภท ให้บริการด้านการยืม – คืน อย่างครบวงจรในจุดเดียว มีการประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ เน้นการอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการทุกครั้ง สามารถสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ มีกระบวนการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำบริเวณสถานที่มีความสวยงามและสะอาด สถานที่มีความเหมาะสมและสามารถติดต่อได้สะดวก มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ถึงขั้นตอนในการติดต่อไว้อย่างละเอียดและชัดเจน มีการจัดที่นั่ง สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ บุคลากรมีความสามารถที่จะตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที บุคลากรสามารถอธิบายให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเข้าใจและยอมรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดได้อย่างชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการอย่างเสมอภาค โดยยึดหลักความยุติธรรมเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ภายในงานห้องสมุด เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างภาพพจน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี
ผล การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ ครั้งนี้ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยดังนี้
การให้บริการของห้องสมุด ต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าเป็นการบริการของหน่วยงานหลักที่จะต้องให้บริการได้อย่างเต็มที่ในการ ให้บริการด้านการยืม-คืน หนังสือที่นักศึกษาต้องการใช้ รวมไปถึงการจัดเตรียมหนังสือที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาให้ได้มากที่ สุด ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการของห้องสมุดนั้น สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาปรับปรุงโดยนำกลยุทธ์ด้านการบริการที่ดีมาใช้ นั่นคือ การเน้นถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการบริการมาใช้ โดยต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 2 ขั้นตอน คือ


1.ตรวจสอบคุณภาพของผลการทำงาน คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ของพนักงานที่ให้บริการ ซึ่งต้องเน้นในด้านการฝึกอบรมการให้บริการที่ดี

2.ต้องสร้างความพอใจให้นักศึกษาที่ใช้บริการ โดยเน้นการใช้ การรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ใช้บริการ การสำรวจข้อมูล และการเปรียบเทียบ ทำให้ได้รับข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น