องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

การแกะสลักไม้

นายจันทร์ดี แก้วชุ่ม ได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ  ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การแกะสลักไม้) ประจำปี 2546

อ่านเพิ่มเติม