องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

โครงการเลี้ยงหมู, ขอนแก่น

 

เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น

 

โครงการเลี้ยงหมูเป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดของชาวบ้านในหมู่บ้าน ที่อยากจะมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยเน้นความเป็นอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปัจจุบันโครงการดำเนินมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการเลี้ยงทั้งหมูขุน และหมูแม่พันธุ์ นอกจากจะจำหน่ายหมูเป็นตัวแล้ว ยังสามารถขยายผลโครงการ โดยการเปิดเขียงขายหมูราคาถูกภายในหมู่บ้านอีกด้วย สามารถทำรายได้จากการจำหน่ายได้เดือนละหลายพันบาท ซึ่งนำมาเก็บรวบรวมเพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนที่ว่างงาน ที่ด้อยโอกาส ต่อไปในอนาคต

 

บ้านเหล่าใหญ่
หมู่ 9 ตำบลนาขาม
อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น
โทร. 087–0243571
(คำหมื่น หอมโสภา)