องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

โครงการผลิตน้ำดื่ม, นครราชสีมา

 

น้ำดื่มสะอาด คือ ความภูมิใจเรา ชุมชนบ้านคลองไผ่……

 

 

เนื่องจากทั้งตำบลคลองไผ่ ไม่มีโรงผลิตน้ำดื่มจำเป็นต้องซื้อมาจากตำบลใกล้เคียง และน้ำที่ซื้อมาก็ไม่ได้คุณภาพ ไม่สะอาด เมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะนำงบที่ได้รับจำนวน 300,000 บาท มาดำเนินการสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม แต่งบประมาณที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอจึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือของชาวบ้าน ระดมทุนในการซื้อหุ้นๆละ 100 บาท จึงสามารถสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มได้ในที่สุด

ปัจจุบันสามารถผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มได้วันละไม่ต่ำกว่า 100 ถัง โดยมีผู้มารับซื้อถึงที่ไม่ต้องทำการจัดส่ง มีการจ้างแรงงานในชุมชนมาทำการผลิต จำนวน 3 คน ได้ค่าแรงวันละ 150 บาท ทำให้วันนี้มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม หมุนเวียนอยู่ในชุมชน หลายหมื่นบาทต่อเดือน นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

บ้านคลองไผ่
หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044–323060
(เริ่ม ชมบุญ)