องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

นางสาวฟองจันทร์  หลวงจันทร์ดวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ลำปาง

 

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทรุดตัวเกือบทั่วโลก   ทำให้ประเทศต่างๆได้หันมาทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาและเป็นประเทศที่มีรายได้จากสินค้าทางการเกษตร ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีรายได้จากการส่งออกมาจากสินค้าเกษตรทำให้มีปัญหาด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังทรุดตัวเกือบทั่วโลก แนวความคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง  ระบบภูมิคุ้มกันทางด้านวัตถุ ด้านธุรกิจ ฐานะการเงิน ภูมิคุ้มกันด้านสังคมครอบครัวเข้มแข็ง โรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง    แล้วนำมาถ่ายทอดทางด้านวิชาการได้

 

ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง    โดยกำหนดให้มีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในปี 2550  ไม่ต่ำกว่าจำนวน  80  แห่ง  และพัฒนาขยายผลภายในปี 2552  จำนวน 800  แห่ง ทุกจังหวัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  2552  เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนไม่ต่ำกว่า  800  แห่ง  ทั่วประเทศ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารการจัดการเรียนหลากหลายคณะและสาขาเช่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เป็นคณะที่มีการเปิดสอนใหม่ ประกอบด้วยนักศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นไปใช้ให้เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อทราบวิถีการดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ลำปาง                      
 2. เพื่อทราบศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดก็คือการศึกษาศักยภาพและวิถีในการดำรงชีวิตและควรเป็นการดำรงชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ลำปาง ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 4. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 5. วิธีการดำเนินการศึกษา
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 7. การวิเคราะห์ผล

 

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเกือบครบตามเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านที่ 3.คือ  ภูมิคุ้มกัน ยกเว้นในหัวข้อ การออกกำลังกายเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์,   การพิจารณาการรับการแจกสินค้าตัวอย่างทดลองใช้ จะรับไว้ก่อนเพราะเป็นของให้ฟรี, การเลือกดูรายการทางโทรทัศน์มีการเลือกดูภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่  แสดงให้เห็นกลุ่มตัวอย่างควรมีการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตทั้ง 3 หัวข้อ เพื่อเข้าสู่การมีศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

           เงื่อนไขที่ 1. ความรู้  คือการนำความรู้ไปใช้ และมีการวางแผน

           เงื่อนไขที่ 2. คุณธรรม คือความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

       

ตัวชี้วัดศักยภาพของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดังนี้

 1. ความสำคัญการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นทำให้เกิดการเรียนรู้, เกิดการสร้างรายได้ /  ประกอบอาชีพ   หรือ  การปรับใช้ในชีวิต บางส่วน
 2. การเรียนต่อในระดับสูง  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นจะเรียนต่อหากมีโอกาส              
 3. การวางแผนในการทำงาน  กลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนบางครั้งขึ้นกับเวลา หรือ ควรมีการวางแผนทุกครั้ง
 4. ความคิดเห็นทางการเมือง  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่อยากสนใจ/น่าเบื่อ
 5. การพิจารณาเมื่อมีผู้ขอรับ  บริจาคเงิน/สิ่งของ  กลุ่มตัวอย่างจะมีการพิจารณาก่อนให้
 6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นค่านิยม/ประเพณี        
 7. ความคิดเห็นในการหยิบยืมของที่มีมูลค่าน้อยขณะเจ้าของไม่อยู่  กลุ่มตัวอย่าง  มีความคิดเห็นการยืมไปใช้ต้องบอกหรือไม่หยิบมาใช้เลย
 8. ความคิดเห็นเมื่อคนรักของเราเกิดการตังครรภ์ระหว่างเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ไม่เกิดขึ้นแน่นอน/มีการวางแผน   
 9. การประเมินตนเองและการจัดทำรายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อครอบครัวและชุมชนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก

 

ข้อเสนอแนะ

 1. ผลการวิจัยอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้ตรงจุดประสงค์หาก ผู้วิจัยออกแบบสอบถามซึ่งไม่สามารถวัดค่าได้ชัดเจนและเที่ยงตรงผู้วิจัยควรออกแบบแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นตัวอ้างอิงมากกว่าเชิงคุณภาพและนำค่าสถิติที่เหมาะสมมีความเที่ยงตรงมาวิเคราะห์ผลประกอบการใช้คำถามกระชับง่ายต่อความเข้าใจต่อกลุ่มตัวอย่าง
 2. ควรมีการติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อครอบครัวและชุมชนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แท้จริงเพื่อมีการจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของชุมชนตามผลการประเมินและมีการวางแผนจัดทำเป็นโครงการระยะยาวต่อไป